fbpx
8 lipca 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE: Wózek akumulatorowy

Wybór oferty: W wyniku analizy przysłanych ofert oraz obliczenia punktacji firmą wybraną do realizacji oferty dostarczenia wózka widłowego, akumulatorowego podnośnikowego została wybrana firma Jungheinrich  Polska sp. z o.o.

Gdańsk, dnia  07.09.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR NFOŚ_W_M/3/09/2022

 1. ZAMAWIAJĄCY

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście

Ul. Tysiąclecia 13 A

80-351 Gdańsk

tel. 58 325 24 48

e-mail: biuro@bztrojmiasto.pl

NIP: 584 25 41 147
Regon: 193117330
KRS 0000224076

Osoba kontaktowa: Ina Gadomska

e-mail:ina.gadomska@bztrojmiasto.pl, Tel. 58 325-24-48

 1. TYTUŁ PROJEKTU

Zakup będzie realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Zapobieganie powstawaniu odpadów żywności poprzez rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych Banku Żywności w Trójmieście”. 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorowego podnośnikowego wózkowa widłowego 1200 kg,
z  wbudowanym  prostownikiem, wysokość podnoszenia 4300 mm.

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Planowane przeznaczenie środka trwałego: Transport żywności świeżej, chłodzonej i mrożonej uratowanej przed zmarnowaniem

Minimalne parametry:

– wózek nowy, nieużywany, akumulatorowy

– z wbudowanym prostownikiem

– ze wskaźnikiem rozładowania akumulatora

– z zabezpieczaniem przed przeciążeniem

– wysokość podnoszenia 4300 mm

– udźwig: 1200 kg

– grubość wideł 56 mm

– szerokość wideł 185 mm

– szerokość całkowita 800 mm

Parametry z uwzględnieniem tolerancji pomiaru.

 1. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia  do 30 października 2022.  Dostawca  zapewni na koszt własny dostawę przedmiotu zamówienia do magazynu, adres magazynu: ul. Marynarki Polskiej  73A, 80-557 Gdańsk lub biura  Zamawiającego (Al. Gen. J. Hallera 239,  80-503 Gdańsk), zgodnie z ustaleniami w trakcie negocjacji. Zamawiający i realizator zamówienia potwierdzą wykonanie zamówienia  poprzez podpisanie protokołu odbioru, przygotowanego przez Zamawiającego.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 1, w języku polskim. Dodatkowo do oferty powinna być dołączona specyfikacja techniczna będąca dowodem spełniania kryteriów oferty.
 3. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
 4. Cena musi być podana w polskich złotych i być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
 6. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem należy przesłać drogą elektroniczną, preferowane formaty PDF/JPG/TIFF, na adres: biuro@bztrojmiasto.pl

VII. ZAKRES WYKLUCZENIA PRZEDMIOTOWEGO

Oferty nie mogą być składane przez osoby zatrudnione w ZS Bank Żywności w Trójmieście oraz przez osoby pozostające
z nimi w stosunku prawnym lub faktycznym.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia  12.09.2022 września roku  o godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty.

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium 1: Cena

Punktacja: Od 0 do 70 pkt.

Sposób oceny: Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty, mnożony przez 70

Kryterium 2. Serwis

Punktacja: od 0 do 10 punktów.

Sposób oceny: Dostępność serwisu ( ilość punktów serwisowych, godziny pracy), zakres oferowanych prac, czas oczekiwania na podjęcie czynności naprawczych,  długość oczekiwania na części zamienne,  dojazd do klienta, transport przedmiotu naprawy na koszt firmy serwisującej.

Kryterium 3. Gwarancja

Punktacja:          do 2 lat – 0 punktów

3 lata – 10 punktów

4 lata – 20 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

W przypadku ofert o podobnej liczbie punktów pod uwagę będą brane względy bezpieczeństwa, ergonomii oraz ekologii pracy wózka.

X. PROCEDURA WYBORU OFERTY

 1. Złożone oferty zostaną poddane ocenie wg określonych w punkcie IX. kryteriów.
 2. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty zawierające rażąco niską cenę, odstającą od innych ofert, mogącą sugerować niższą jakość przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru od dwóch do trzech najkorzystniejszych ofert do dalszych negocjacji.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obejrzenia przedmiotu zamówienia w trakcie negocjacji lub przed zakupem
 5. Negocjacje mogą dotyczyć ceny, wcześniejszego terminu realizacji zamówienia, rozszerzenia parametrów lub przedłużenia gwarancji.
 6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę.
 7. W przypadku, kiedy podczas odbioru zamówienia Zamawiający dostrzeże rażącą niezgodność Przedmiotu zamówienia z ostateczną ofertą (uzupełnioną o uzgodnienia z negocjacji) lub w przypadku wycofania Oferty przez wybranego Oferenta– Zamawiający wybiera kolejną z najkorzystniejszych ofert
 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub kontynuacji rozmów w formie negocjacji Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta mailowo lub telefonicznie w terminie nie później niż do 16 września 2022 roku.

XI. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność nastąpi przelewem na podstawie faktury – po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego Protokołem odbioru. Faktura zapłacona będzie przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Oferent może ustalić z Zamawiającym inne warunki płatności – w tym częściową płatność zaliczkową – w przypadku, gdy nie ma możliwości spełnienia warunków powyższych. Propozycję warunków płatności należy zamieścić w Ofercie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego bez podania przyczyny przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia do wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej: www.bztrojmiasto.pl oraz przekazuje niezwłocznie drogą mailową wszystkim potencjalnym Dostawcom, którzy złożyli Oferty, z uwzględnieniem możliwości ich poprawienia/uzupełnienia w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych.
 3. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia bez podania przyczyny

 

FORMULARZ OFERTOWY -wózek akumulatorowy

 

INNE AKTUALNOŚCI

Zgodnie z wymogami ustawowymi stworzyliśmy Politykę Ochrony Nieletnich dostępną na naszej stronie w sekcji „O nas„. Ujęliśmy w formie pisemnej... czytaj dalej

Dostosuj stronę