fbpx

POPŻ 2014-2020

INFORMACJE OGÓLNE | PODPROGRAM 2019 | EFEKTY PODPROGRAMU 2019 | DZIAŁANIA W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO | DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podprogram 2019 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. a)organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. b)racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. c)przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. d)prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie całej Polski, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50 kg w tym:
  1.  Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,2 kg,
   2. fasola biała 3,2 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
   6. sok jabłkowy klarowny 4l
  2. Artykuły skrobiowe:
   1. makaron jajeczny 4,5 kg,
   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
   3. ryż biały 3 kg,
   4. kasza gryczana 1,5 kg,
   5. herbatniki maślane 0,8 kg,
  3. Artykuły mleczne:
   1. mleko UHT 7 l,
   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
  4. Artykuły mięsne:
   1. szynka drobiowa 2,7 kg,
   2. szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,
   3. pasztet wieprzowy 0,48 kg,
   4. filet z makreli w oleju 1,53 kg,
  5. Cukier:
   1. cukier biały 4 kg,
  6. Tłuszcze:
   1. olej rzepakowy 4 l,
  7. Dania gotowe:
   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
 3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
 5. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.
1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

 

PODPROGRAM 2019 – efekty

 1. Bank Żywności w Trójmieście realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Współpracowaliśmy z 20 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa pomorskiego.
 2. Pomoc żywnościowa trafiła do 16154 osób z terenu województwa pomorskiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 738 ton żywności;
 • 76439 paczek żywnościowych;
 • 79661 posiłków.
 1. W ramach Podprogramu 2019 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 126 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 423 osoby.
 2. Rodzaje warsztatów:
 • edukacji finansowej – 33 spotkania dla 106 uczestników
 • żywieniowo-dietetyczne – 47 spotkań dla 158 uczestników
 • kulinarne – 41 spotkań dla 154 uczestników
 • niemarnowania żywności – 5 spotkań dla 5 uczestników


DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banku Żywności  w Trójmieście [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL]:
1. Akcja Humanitarna „Życie”, Oddział w Pruszczu Gdańskim
2. Fundacja Droga, Gdańsk
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
9. Harcerski Ośrodek Centrum Przygody ZHP, Rumia
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie
11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
13. Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie
14. Stowarzyszenie Alter-Ego, Gdynia
15. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”, Gdańsk
16. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa
17. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie
18. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie
19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie
20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich

Opis warsztatów w ramach Działań Towarzyszących POPŻ:

Warsztat dietetyczny: Jak wzmocnić odporność w okresie zimowo-wiosennym

Warsztat dietetyczny: Zioła w kuchni – smaki, barwy, aromaty

Warsztat kulinarny: Potrawy z warzyw – niecodzienne smaki

Warsztat kulinarny: Zupa z niczego

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W ROKU 2020

Lp. Rodzaj Organizacja Adres Dzień Prowadzący Temat
1 Kulinarny OPS Władysławowo 11 luty 2020 Janusz Arrasz Zupy z niczego
2 Kulinarny OPS Władysławowo 11 luty 2020 Janusz Arrasz Potrawy z warzyw – niecodzienne smaki
3 Kulinarny GOPS Szemud Biblioteka w Szemudzie, ul. Kwidzyńska 1 17 luty 2020 Janusz Arrasz Zupy z niczego
4 Kulinarny GOPS Szemud Biblioteka w Szemudzie, ul. Kwidzyńska 1 17 luty 2020 Janusz Arrasz Potrawy z warzyw – niecodzienne smaki
5 Kulinarny GOPS Puck Puck ul. Szystowskiego 10 25 luty 2020 Janusz Arrasz Zupy z niczego
6 Kulinarny GOPS Puck Puck ul. Szystowskiego 11 25 luty 2020 Janusz Arrasz Potrawy z warzyw – niecodzienne smaki
7 Dietetyczny GOPS Puck Puck ul. Szystowskiego 12 25 luty 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie zimowo-wiosennym
8 Dietetyczny GOPS Puck Puck ul. Szystowskiego 13 25 luty 2020 Joanna Budna Zioła w kuchni – smaki, barwy, aromaty
9 Dietetyczny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 1 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
10 Dietetyczny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 1 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
11 Dietetyczny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 1 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
12 Kulinarny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 1 wrzesień 2020 Janusz Arrasza Warzywa – niewykorzystane dobro
13 Kulinarny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 1 wrzesień 2020 Janusz Arrasza Warzywa – niewykorzystane dobro
14 Kulinarny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 1 wrzesień 2020 Janusz Arrasza Warzywa – niewykorzystane dobro
9 Dietetyczny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 2 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
10 Dietetyczny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 2 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
11 Dietetyczny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 2 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
12 Kulinarny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 2 wrzesień 2020 Janusz Arrasza Warzywa – niewykorzystane dobro
13 Kulinarny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 2 wrzesień 2020 Janusz Arrasza Warzywa – niewykorzystane dobro
14 Kulinarny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 2 wrzesień 2020 Janusz Arrasza Warzywa – niewykorzystane dobro
15 Dietetyczny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 3 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
16 Dietetyczny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 3 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
17 Dietetyczny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 3 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
18 Kulinarny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 3 wrzesień 2020 Janusz Arrasza Warzywa – niewykorzystane dobro
19 Kulinarny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 3 wrzesień 2020 Janusz Arrasza Warzywa – niewykorzystane dobro
20 Kulinarny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 3 wrzesień 2020 Janusz Arrasza Warzywa – niewykorzystane dobro
21 Dietetyczny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 4 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
22 Dietetyczny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 4 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
23 Dietetyczny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 4 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
24 Kulinarny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 4 wrzesień 2020 Janusz Arrasza Warzywa – niewykorzystane dobro
25 Kulinarny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 4 wrzesień 2020 Janusz Arrasza Warzywa – niewykorzystane dobro
26 Kulinarny TPBA CIS, Floriańska 2, Gdańsk 4 wrzesień 2020 Janusz Arrasza Warzywa – niewykorzystane dobro
27 Kulinarny GOPS Somonino ŚDS, Rybaki 18, Szymbark 7 wrzesień 2020 Janusz Arrasz Warzywa samo zdrowie
28 Kulinarny GOPS Somonino ŚDS, Rybaki 18, Szymbark 7 wrzesień 2020 Janusz Arrasz Warzywa samo zdrowie
29 Kulinarny GOPS Somonino ŚDS, Rybaki 18, Szymbark 7 wrzesień 2020 Janusz Arrasz Warzywa samo zdrowie
30 Dietetyczny GOPS Somonino ŚDS, Rybaki 18, Szymbark 7 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
31 Dietetyczny GOPS Somonino ŚDS, Rybaki 18, Szymbark 7 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
32 Dietetyczny GOPS Somonino ŚDS, Rybaki 18, Szymbark 7 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
33 Edukacji ekonomicznej GOPS Somonino ŚDS, Rybaki 18, Szymbark 7 wrzesień 2020 Sławomir Krajewski Ekonomia gospodarstwa domowego
34 Edukacji ekonomicznej GOPS Somonino ŚDS, Rybaki 18, Szymbark 7 wrzesień 2020 Sławomir Krajewski Ekonomia gospodarstwa domowego
35 Edukacji ekonomicznej GOPS Somonino ŚDS, Rybaki 18, Szymbark 7 wrzesień 2020 Sławomir Krajewski Ekonomia gospodarstwa domowego
37 Edukacji ekonomicznej MOPS Reda ul. Derdowskiego 25, Reda 11 wrzesień 2020 Sławomir Krajewski Ekonomia gospodarstwa domowego
38 Edukacji ekonomicznej MOPS Reda ul. Derdowskiego 25, Reda 11 wrzesień 2020 Sławomir Krajewski Ekonomia gospodarstwa domowego
39 Edukacji ekonomicznej MOPS Reda ul. Derdowskiego 25, Reda 11 wrzesień 2020 Sławomir Krajewski Ekonomia gospodarstwa domowego
40 Dietetyczne MOPS Reda ul. Derdowskiego 25, Reda 11 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
41 Dietetyczne MOPS Reda ul. Derdowskiego 25, Reda 11 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
42 Dietetyczne MOPS Reda ul. Derdowskiego 25, Reda 11 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
43 Kulinarne MOPS Reda ul. Derdowskiego 25, Reda 11 wrzesień 2020 Janusz Arrasz Ej, nie marnuj – chleb na 100 sposobów
44 Kulinarne MOPS Reda ul. Derdowskiego 25, Reda 11 wrzesień 2020 Janusz Arrasz Ej, nie marnuj – chleb na 100 sposobów
45 Kulinarne MOPS Reda ul. Derdowskiego 25, Reda 11 wrzesień 2020 Janusz Arrasz Ej, nie marnuj – chleb na 100 sposobów
46 Kulinarne MOPS Łeba ul. Tadeusza Kościuszki 90a, Łeba 14 wrzesień 2020 Janusz Arrasza Ej, nie marnuj – wykorzystuj resztki
47 Kulinarne MOPS Łeba ul. Tadeusza Kościuszki 90a, Łeba 14 wrzesień 2020 Janusz Arrasza Ej, nie marnuj – wykorzystuj resztki
48 Kulinarne MOPS Łeba ul. Tadeusza Kościuszki 90a, Łeba 14 wrzesień 2020 Janusz Arrasza Ej, nie marnuj – wykorzystuj resztki
49 Dietetyczne MOPS Łeba ul. Tadeusza Kościuszki 90a, Łeba 14 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
50 Dietetyczne MOPS Łeba ul. Tadeusza Kościuszki 90a, Łeba 14 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
51 Dietetyczne MOPS Łeba ul. Tadeusza Kościuszki 90a, Łeba 14 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
52 Edukacji ekonomicznej MOPS Łeba ul. Tadeusza Kościuszki 90a, Łeba 14 wrzesień 2020 Sławomir Krajewski Finanse w gospodarstwie domowym
53 Edukacji ekonomicznej MOPS Łeba ul. Tadeusza Kościuszki 90a, Łeba 14 wrzesień 2020 Sławomir Krajewski Finanse w gospodarstwie domowym
54 Edukacji ekonomicznej MOPS Łeba ul. Tadeusza Kościuszki 90a, Łeba 14 wrzesień 2020 Sławomir Krajewski Finanse w gospodarstwie domowym
55 Edukacji ekonomicznej ZHP Centrum Przygody ul. Włókiennicza 11, Rumia 15 wrzesień 2020 Sławomir Krajewski Ekonomia w gospodarstwie domowym
56 Edukacji ekonomicznej ZHP Centrum Przygody ul. Włókiennicza 11, Rumia 15 wrzesień 2020 Sławomir Krajewski Ekonomia w gospodarstwie domowym
57 Edukacji ekonomicznej ZHP Centrum Przygody ul. Włókiennicza 11, Rumia 15 wrzesień 2020 Sławomir Krajewski Ekonomia w gospodarstwie domowym
58 Dietetyczne ZHP Centrum Przygody ul. Włókiennicza 11, Rumia 15 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
59 Dietetyczne ZHP Centrum Przygody ul. Włókiennicza 11, Rumia 15 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
60 Dietetyczne ZHP Centrum Przygody ul. Włókiennicza 11, Rumia 15 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
61 Kulinarne ZHP Centrum Przygody ul. Włókiennicza 11, Rumia 15 wrzesień 2020 Janusz Arrasz Ej, nie marnuj – chleb na 100 sposobów
62 Kulinarne ZHP Centrum Przygody ul. Włókiennicza 11, Rumia 15 wrzesień 2020 Janusz Arrasz Ej, nie marnuj – chleb na 100 sposobów
63 Kulinarne ZHP Centrum Przygody ul. Włókiennicza 11, Rumia 15 wrzesień 2020 Janusz Arrasz Ej, nie marnuj – chleb na 100 sposobów
64 Edukacji ekonomicznej ZHP Centrum Przygody ul. Włókiennicza 11, Rumia 16 wrzesień 2020 Sławomir Krajewski Ekonomia w gospodarstwie domowym
65 Edukacji ekonomicznej ZHP Centrum Przygody ul. Włókiennicza 11, Rumia 16 wrzesień 2020 Sławomir Krajewski Ekonomia w gospodarstwie domowym
66 Edukacji ekonomicznej ZHP Centrum Przygody ul. Włókiennicza 11, Rumia 16 wrzesień 2020 Sławomir Krajewski Ekonomia w gospodarstwie domowym
67 Dietetyczne ZHP Centrum Przygody ul. Włókiennicza 11, Rumia 16 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
68 Dietetyczne ZHP Centrum Przygody ul. Włókiennicza 11, Rumia 16 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
69 Dietetyczne ZHP Centrum Przygody ul. Włókiennicza 11, Rumia 16 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
70 Kulinarne ZHP Centrum Przygody ul. Włókiennicza 11, Rumia 16 wrzesień 2020 Janusz Arrasz Warzywa – niewykorzystane dobro
71 Kulinarne ZHP Centrum Przygody ul. Włókiennicza 11, Rumia 16 wrzesień 2020 Janusz Arrasz Warzywa – niewykorzystane dobro
72 Kulinarne ZHP Centrum Przygody ul. Włókiennicza 11, Rumia 16 wrzesień 2020 Janusz Arrasz Warzywa – niewykorzystane dobro
73 Edukacji ekonomicznej GOPS Krokowa ul. Wejherowska 3, Krokowa 18 wrzesień 2020 Sławomir Krajewski Ekonomia w gospodarstwie domowym
74 Edukacji ekonomicznej GOPS Krokowa ul. Wejherowska 3, Krokowa 18 wrzesień 2020 Sławomir Krajewski Ekonomia w gospodarstwie domowym
75 Edukacji ekonomicznej GOPS Krokowa ul. Wejherowska 3, Krokowa 18 wrzesień 2020 Sławomir Krajewski Ekonomia w gospodarstwie domowym
76 Dietetyczne GOPS Krokowa ul. Wejherowska 3, Krokowa 18 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
77 Dietetyczne GOPS Krokowa ul. Wejherowska 3, Krokowa 18 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
78 Dietetyczne GOPS Krokowa ul. Wejherowska 3, Krokowa 18 wrzesień 2020 Joanna Budna Jak wzmocnić odporność w okresie jesienno-zimowym
79 Kulinarne GOPS Krokowa ul. Wejherowska 3, Krokowa 18 wrzesień 2020 Janusz Arrasz Ej, nie marnuj – warzywa w kuchni
80 Kulinarne GOPS Krokowa ul. Wejherowska 3, Krokowa 18 wrzesień 2020 Janusz Arrasz Ej, nie marnuj – warzywa w kuchni
81 Kulinarne GOPS Krokowa ul. Wejherowska 3, Krokowa 18 wrzesień 2020 Janusz Arrasz Ej, nie marnuj – warzywa w kuchni
82 Edukacji ekonomicznej GOPS Wejherowo zdalne – publikacja Finansowo silni
83 Edukacji ekonomicznej GOPS Wejherowo zdalne – publikacja Finansowo silni
84 Edukacji ekonomicznej GOPS Wejherowo zdalne – publikacja Finansowo silni
85 Edukacji ekonomicznej GOPS Wejherowo zdalne – publikacja Finansowo silni
86 Edukacji ekonomicznej GOPS Wejherowo zdalne – publikacja Finansowo silni
87 Dietetyczne GOPS Wejherowo zdalne – publikacja Zdrowe odżywianie
88 Dietetyczne GOPS Wejherowo zdalne – publikacja Zdrowe odżywianie
89 Dietetyczne GOPS Wejherowo zdalne – publikacja Zdrowe odżywianie
90 Dietetyczne GOPS Wejherowo zdalne – publikacja Zdrowe odżywianie
91 Dietetyczne GOPS Wejherowo zdalne – publikacja Zdrowe odżywianie
92 Dietetyczne GOPS Linia zdalne – publikacja Zdrowe odżywianie
93 Dietetyczne GOPS Linia zdalne – publikacja Zdrowe odżywianie
94 Dietetyczne GOPS Linia zdalne – publikacja Zdrowe odżywianie
95 Dietetyczne GOPS Linia zdalne – publikacja Zdrowe odżywianie
96 Dietetyczne GOPS Linia zdalne – publikacja Zdrowe odżywianie
97 Dietetyczne GOPS Linia zdalne – publikacja Zdrowe odżywianie
98 Dietetyczne GOPS Linia zdalne – publikacja Zdrowe odżywianie
99 Dietetyczne GOPS Linia zdalne – publikacja Zdrowe odżywianie
100 Dietetyczne GOPS Linia zdalne – publikacja Zdrowe odżywianie
101 Dietetyczne GOPS Linia zdalne – publikacja Zdrowe odżywianie
102 Edukacji ekonomicznej GOPS Linia zdalne – publikacja Finansowo silni
103 Edukacji ekonomicznej GOPS Linia zdalne – publikacja Finansowo silni
104 Edukacji ekonomicznej GOPS Linia zdalne – publikacja Finansowo silni
105 Edukacji ekonomicznej GOPS Linia zdalne – publikacja Finansowo silni
106 Edukacji ekonomicznej GOPS Linia zdalne – publikacja Finansowo silni
107 Edukacji ekonomicznej GOPS Luzino zdalne – publikacja Finansowo silni
108 Edukacji ekonomicznej GOPS Luzino zdalne – publikacja Finansowo silni
109 Edukacji ekonomicznej GOPS Luzino zdalne – publikacja Finansowo silni
110 Edukacji ekonomicznej GOPS Luzino zdalne – publikacja Finansowo silni
111 Edukacji ekonomicznej GOPS Luzino zdalne – publikacja Finansowo silni
112 Dietetyczne GOPS Luzino zdalne – publikacja Zdrowe odżywianie
113 Dietetyczne GOPS Luzino zdalne – publikacja Zdrowe odżywianie
114 Dietetyczne GOPS Luzino zdalne – publikacja Zdrowe odżywianie
115 Dietetyczne GOPS Luzino zdalne – publikacja Zdrowe odżywianie
116 Dietetyczne GOPS Luzino zdalne – publikacja Zdrowe odżywianie
117 Kulinarne GOPS Luzino zdalne – publikacja Potrawy, porady, pomysły
118 Kulinarne GOPS Luzino zdalne – publikacja Potrawy, porady, pomysły
119 Kulinarne GOPS Luzino zdalne – publikacja Potrawy, porady, pomysły
120 Kulinarne GOPS Luzino zdalne – publikacja Potrawy, porady, pomysły
121 Kulinarne GOPS Luzino zdalne – publikacja Potrawy, porady, pomysły
122 Warsztaty niemarnowania GOPS Luzino zdalne – publikacja Ej, nie marnuj
130 Warsztaty niemarnowania GOPS Luzino zdalne – publikacja Ej, nie marnuj
131 Warsztaty niemarnowania GOPS Luzino zdalne – publikacja Ej, nie marnuj
132 Warsztaty niemarnowania GOPS Luzino zdalne – publikacja Ej, nie marnuj
133 Warsztaty niemarnowania GOPS Luzino zdalne – publikacja Ej, nie marnuj

(Aktualizacja: 08.10.2020 r.)