fbpx

POPŻ 2014-2020

INFORMACJE OGÓLNE | PODPROGRAM 2021 PLUS | EFEKTY PODPROGRAMU 2021 | PODPROGRAM 2021 |PODPROGRAM 2020 | EFEKTY PODPROGRAMU 2020 | EFEKTY PODPROGRAMU 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 Plus

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2023, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: luty 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Trójmieście do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa pomorskiego. OPL przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków). Dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować do udziału w POPŻ wyłącznie osoby bezdomne na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg, w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY  2 1 2,00
MAKARON JAJECZNY 4 0,5 2,00
MLEKO UHT  2 1 2,00
OLEJ RZEPAKOWY  2 1 2,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE  1 0,3 0,3
SZYNKA WIEPRZOWA  3 0,3 0,9
 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych, wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne, aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 7,36 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 4. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

Lista OPL z dnia 26.01.2023 r.

L.P. ORGANIZACJA NAZWA GMINY TELEFON E-MAIL STRONA WWW
1 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ NOWA WIEŚ LĘBORSKA 796 791 029 E.POMIECZYNSKA@GOPSNWL.PL http://gopsnwl.pl/
2 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE REDA 58 678 58 65 M.ZAREBA@MOPSREDA.PL http://mopsreda.pl/
3 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU PUCK 533 433 414 ROMANA.PIEKANSKA@GOPS.PUCK.PL https://gops.puck.pl/
4 STOWARZYSZENIE ALTER-EGO (GDYNIA) GDYNIA 58 713 57 44 SCHRONISKO@ALTER-EGO.ORG.PL www.schronisko-gdynia.org.pl
5 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁADYSŁAWOWIE WŁADYSŁAWOWO 58 674 54 18 K.TRAFANKOWSKA@OPS.WLADYSLAWOWO.PL http://ops.wladyslawowo.pl/
6 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE SZEMUD 58 676 51 51 D.WESIORA@GOPS.SZEMUD.PL http://www.gopsszemud.pl/
7 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE KOSAKOWO 58 620 82 02 GOPS@KOSAKOWO.PL http://www.gopsszemud.pl/
8 STOWARYSZENIE OPIEKUŃCZO-RESOCJALIZACYJNE „PROMETEUSZ” (GDAŃSK) GDAŃSK 604 183 572 BIURO@PROMETEUSZ.ORG https://prometeusz.org/
9 HARCERSKI OŚRODEK CENTRUM PRZYGODY ZHP (RUMIA) RUMIA 502 123 664 BIURO@CENTRUMPRZYGODY.PL https://www.centrumprzygody.pl/
http://mops.rumia.pl/
 
10 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMONINIE SOMONINO 58 743 23 70 B.KOLKA@SOMONINO.PL brak strony internetowej
11 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA  (GDAŃSK, SOPOT, GDYNIA) GDAŃSK, SOPOT, GDYNIA 58 342-26-45 KATARZYNA.SIUDA@AB.ORG.PL https://www.bezdomnosc.org.pl/
12 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ŁEBA 593 067 163 JUSTYNA.NOWAK@LEBA.EU http://www.mopsleba.pl/
13 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE SOŁTYSÓW GMINY KROKOWA KROKOWA 691992766 ZOFIA.WITTSTOK52@GMAIL.COM http://stowarzyszeniesoltysow.krokowa.pl/?fbclid=IwAR2cjX8nzUP7ItsyOhAbzdT7klxFwmtxXNHogD_IRL-U75DRYXwxceze7m8
14 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE GMINA WIEJSKA WEJHEROWO 733 492 273 / 58 677 64 54 USLUGI.PS@GOPS-WEJHEROWO.PL http://www.gops-wejherowo.pl/
15 GMINNY OŚRODKE POMOCY SPOŁECZNEJ W LUZINIE LUZINO 58 506 56 46 W. 20 DAMPC@GOPSLUZINO.PL brak strony, ogłoszenia w BIP
16 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE GMINA MIEJSKA WEJHEROWO 58 677 79 88 KRYSTYNA.HEWELT@MOPS.WEJHEROWO.PL http://mops.wejherowo.pl/
17 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ LINIA LINIA 606 703 989 GOPS@GMINALINIA.COM.PL brak
18 FUNDACJA DROGA GDAŃSK 504 480 262 FDROGA@OP.PL brak

[1] W okresie zagrożenia epidemiologicznego OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie załączników 5.1, 6.1, 7.1

Zasady postepowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.

 1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 7. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

 


EFEKTY PODPROGRAMU 2021


 


PODROGRAM 2021

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021  – październik 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2021  – październik 2022

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Trójmieście do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa pomorskiego, które przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 1 1 1,00
GROSZEK Z MARCHEWKĄ 8 0,4 3,20
KASZA JĘCZMIENNA 0 0 0
KONCENTRAT POMIDOROWY 7 0,16 1,12
MAKARON JAJECZNY 9 0,5 4,50
MLEKO UHT 5 1 5,00
OLEJ RZEPAKOWY 1 1 1,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE 5 0,3 1,50
FILET W OLEJU 5 0,17 0,85
SZYNKA DROBIOWA 6 0,3 1,80
SZYNKA WIEPRZOWA 4 0,3 1,20
 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS  do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH ZREALIZOWANYCH W PODPROGRAMIE 2021 POPŻ 2014-2020

OPL DATA GODZINA MIEJSCE TEMAT RODZAJ
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa 2022-03-21 9.00 – 11.00 GOPS Krokowa Budżet domowy – czyli gdzie znikają moje pieniądze Edukacji ekonomicznej
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa 2022-03-21 11.00 – 13.00 GOPS Krokowa Budżet domowy – czyli gdzie znikają moje pieniądze Edukacji ekonomicznej
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa 2022-03-21 9.00 – 11.00 GOPS Krokowa Warzywa – odkryj na nowo Kulinarne
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa 2022-03-21 11.00 – 13.00 GOPS Krokowa Warzywa – odkryj na nowo Kulinarne
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa 2022-03-21 9.00 – 11.00 GOPS Krokowa Dietetyczne nie znaczy niesmaczne Dietetyczne
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa 2022-03-21 11.00-13.00 GOPS Krokowa Dietetyczne nie znaczy niesmaczne Dietetyczne
ZHP Centrum Przygody 2022-03-23 9.00 – 11.00 ZHP Centrum Przygody Budżet domowy – czyli gdzie znikają moje pieniądze Edukacji ekonomicznej
ZHP Centrum Przygody 2022-03-23 11.00 – 13.00 ZHP Centrum Przygody Budżet domowy – czyli gdzie znikają moje pieniądze Edukacji ekonomicznej
ZHP Centrum Przygody 2022-03-23 13.00 – 15.00 ZHP Centrum Przygody Budżet domowy – czyli gdzie znikają moje pieniądze Edukacji ekonomicznej
ZHP Centrum Przygody 2022-03-23 9.00 – 11.00 ZHP Centrum Przygody Warzywa – najesz się do syta Kulinarne
ZHP Centrum Przygody 2022-03-23 11.00 – 13.00 ZHP Centrum Przygody Warzywa – najesz się do syta Kulinarne
ZHP Centrum Przygody 2022-03-23 13.00 – 15.00 ZHP Centrum Przygody Warzywa – najesz się do syta Kulinarne
ZHP Centrum Przygody 2022-03-23 9.00 – 11.00 ZHP Centrum Przygody Dieta wiosenna Dietetyczne
ZHP Centrum Przygody 2022-03-23 11.00 – 13.00 ZHP Centrum Przygody Dieta wiosenna Dietetyczne
ZHP Centrum Przygody 2022-03-23 13.00 – 15.00 ZHP Centrum Przygody Dieta wiosenna Dietetyczne
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie 2022-04-25 9.00 – 11.00 Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, Starowiślna, Gdańsk Resztki karmią Warsztaty z niemarnowania żywnosci
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie 2022-04-25 11.00 – 13.00 Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, Starowiślna, Gdańsk Resztki karmią Warsztaty z niemarnowania żywnosci
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie 2022-04-25 9.00 – 11.00 Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, Starowiślna, Gdańsk Warzywa – najesz się do syta Kulinarne
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie 2022-04-25 11.00 – 13.00 Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, Starowiślna, Gdańsk Warzywa – najesz się do syta Kulinarne
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie 2022-04-25 13.00 – 15.00 Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, Starowiślna, Gdańsk Warzywa – najesz się do syta Kulinarne
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie 2022-04-26 9.00 – 11.00 Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, Starowiślna, Gdańsk Warzywa – najesz się do syta Kulinarne
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie 2022-04-26 11.00 – 13.00 Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, Starowiślna, Gdańsk Warzywa – najesz się do syta Kulinarne
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie 2022-04-27 9.00 – 11.00 Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, Starowiślna, Gdańsk Warzywa – najesz się do syta Kulinarne
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie 2022-04-27 11.00 – 13.00 Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, Starowiślna, Gdańsk Warzywa – najesz się do syta Kulinarne
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie 2022-04-27 9.00 – 11.00 Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, Starowiślna, Gdańsk Resztki karmią Warsztaty z niemarnowania żywnosci
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie 2022-04-27 11.00 – 13.00 Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, Starowiślna, Gdańsk Resztki karmią Warsztaty z niemarnowania żywnosci
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie 2022-04-27 13.00 – 15.00 Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, Starowiślna, Gdańsk Resztki karmią Warsztaty z niemarnowania żywnosci
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie 2022-04-28 9.00 – 11.00 Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, Starowiślna, Gdańsk Jak myśleć mniej o pieniądzach Edukacji ekonomicznej
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie 2022-04-28 11.00 – 13.00 Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, Starowiślna, Gdańsk Jak myśleć mniej o pieniądzach Edukacji ekonomicznej
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie 2022-04-29 9.00 – 11.00 Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, Starowiślna, Gdańsk Jak myśleć mniej o pieniądzach Edukacji ekonomicznej
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie 2022-04-29 11.00 – 13.00 Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, Starowiślna, Gdańsk Jak myśleć mniej o pieniądzach Edukacji ekonomicznej
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie 2022-04-29 13.00 – 15.00 Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, Starowiślna, Gdańsk Jak myśleć mniej o pieniądzach Edukacji ekonomicznej
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie 2022-04-29 9.00 – 11.00 Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, Starowiślna, Gdańsk Dieta na dobry humor Dietetyczne
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie 2022-04-29 11.00 – 13.00 Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, Starowiślna, Gdańsk Dieta na dobry humor Dietetyczne
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie 2022-04-29 13.00 – 15.00 Schronisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, Starowiślna, Gdańsk Dieta na dobry humor Dietetyczne

LISTA ORGANIZACJI PARTNERSKICH LOKALNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ZS BANK ŻYWNOŚCI TRÓJMIEŚCIE W REALIZACJI PODPROGRAMU 2021 POPŻ 2014-2020 (AKTUALIZACJA: 5 LIPCA 2022)

L.p. ORGANIZACJA PARTNERSKA LOKALNA GMINA TELEFON MAIL WWW
1 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDRACH WIELKICH CEDRY WIELKIE 58 683 66 01 GOPS@CEDRY-WIELKIE.PL www.cedry-wielkie.pl
2 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ NOWA WIEŚ LĘBORSKA 59 861 24 74 GOPS@GOPS.NWL.PL http://gopsnwl.pl/
3 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE REDA 58 678 58 65 MOPS@MOPSREDA.PL http://mopsreda.pl/
4 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU PUCK 58 675 46 75 GOPS@GOPS.PUCK.PL https://gops.puck.pl/
5 STOWARZYSZENIE ALTER-EGO (GDYNIA) GDYNIA 58 713 57 44 SCHRONISKO@ALTER-EGO.ORG.PL www.schronisko-gdynia.org.pl
6 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁADYSŁAWOWIE WŁADYSŁAWOWO 58 674 03 19 OPS_WLA@INTERIA.EU http://ops.wladyslawowo.pl/
7 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE SZEMUD 58 676 5151 KANCELARIA@GOPS.SZEMUD.PL http://www.gopsszemud.pl/
8 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE KOSAKOWO 58 620 82 02 GOPS@KOSAKOWO.PL GOPS.KOSAKOWO.PL
9 STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZO-RESOCJALIZACYJNE „PROMETEUSZ” (GDAŃSK) GDAŃSK 58 301 88 32 BIURO@PROMETEUSZ.ORG https://prometeusz.org/
10 HARCERSKI OŚRODEK CENTRUM PRZYGODY ZHP (RUMIA) RUMIA 58 671 08 44 BIURO@CENTRUMPRZYGODY.PL https://www.centrumprzygody.pl/
http://mops.rumia.pl/
11 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMONINIE SOMONINO 58 684 13 26 GOPS@SOMONINO.PL brak strony internetowej
12 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA  (GDAŃSK, SOPOT, GDYNIA) GDAŃSK 58 342-26-45 katarzyna.sojak@ab.org.pl https://www.bezdomnosc.org.pl/
13 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ŁEBA 593 067 167 MOPSLEBA@ONET.PL http://www.mopsleba.pl/
14 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE SOŁTYSÓW GMINY KROKOWA KROKOWA 663 223 393 BEATAKOSS@OP.PL http://stowarzyszeniesoltysow.krokowa.pl/?fbclid=IwAR2cjX8nzUP7ItsyOhAbzdT7klxFwmtxXNHogD_IRL-U75DRYXwxceze7m8
15 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE WEJHEROWO 58 677 64 30 SEKRETARIAT@GOPS-WEJHEROWO.PL http://www.gops-wejherowo.pl/
16 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUZINIE LUZINO 58 678 20 68 W.60 GOPS@LUZINO.PL LUZINO.EU
17 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE WEJHEROWO 58 677 79 60 SEKRETARIAT@MOPS.WEJHEROWO.PL http://mops.wejherowo.pl/
18 AKCJA HUMANITARNA „ŻYCIE” ODDZIAŁ W PRUSZCZU GDAŃSKIM PRUSZCZ GDAŃSKI 513 573 400 KZPRUSZCZ@POCZTA.ONET.PL FANPAGE NA FACEBOOKU
19 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ LINIA LINIA 58 676 85 82 W.3 GOPS@GMINALINIA.COM.PL WWW.GMINALINIA.COM.PL
20 FUNDACJA DROGA GDAŃSK 606 177 477 FDROGA@OP.PL WWW.FUNDACJADROGA.ORG

[1] W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

UWAGA: Termin realizacji POPŻ Podprogram 2020 wydłużony!

Zgodnie z decyzją przekazaną przez Instytucję Zarządzającą informujemy, że przedłużono termin realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 do końca października 2021 r. Wydłużenie terminu dotyczy tylko Organizacji Partnerskich Lokalnych, które jeszcze nie zdążyły dostarczyć swoim podopiecznym pełnego składu zestawu rocznego przysługującego w Podprogramie 2020. Jednocześnie informujemy, że skład i wielkość zestawu nie ulegają zmianie.

PODROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020  – październik 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020  – październik 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Trójmieście do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa pomorskiego, które przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,87 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 4 1 4,00
BURACZKI WIÓRKI 4 0,35 1,40
FASOLKA PO BRETOŃSKU 3 0,5 1,50
HERBATNIKI MAŚLANE 2 0,2 0,40
GROSZEK Z MARCHEWKĄ 8 0,4 3,20
MUS JABŁKOWY 2 0,72 1,44
KASZA JĘCZMIENNA 3 0,5 1,50
KONCENTRAT POMIDOROWY 7 0,16 1,12
MAKARON JAJECZNY 10 0,5 5,00
MLEKO UHT 7 1 7,00
OLEJ RZEPAKOWY 4 1 4
PASZTET DROBIOWY 2 0,16 0,32
PŁATKI OWSIANE 2 0,5 1,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE 5 0,3 1,50
FILET W OLEJU 7 0,17 1,19
RYŻ BIAŁY 2 1 2,00
SER PODPUSZCZKOWY 4 0,4 1,60
SZYNKA DROBIOWA 8 0,3 2,40
SZYNKA WIEPRZOWA 4 0,3 1,20
MIÓD NEKTAROWY 2 0,25 0,50
KAWA ZBOŻOWA ROZPUSZCZALNA 3 0,2 0,6
 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 30 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Harmonogram działań towarzyszących

Rodzaj DT Forma Temat Miejsce realizacji Data i godzina
Kulinarne Publikacja Potrawy, porady, pomysły Rumia Marzec 2021
Dietetyczne Publikacja Poradnik o niemarnowaniu, oszczędzaniu i zdrowym odżywianiu Rumia Marzec 2021
Ekonomiczne Publikacja Finansowo silni Rumia Marzec 2021

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

[1] w okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie załączników 5.1, 6.1, 7.1.

Zasady postępowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2020.

 1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 7. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

LISTA ORGANIZACJI PARTNERSKICH LOKALNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ZS BANK ŻYWNOŚCI TRÓJMIEŚCIE W REALIZACJI PODPROGRAMU 2020 POPŻ 2014-2020 (AKTUALIZACJA: 5 MARCA 2021)

L.p. ORGANIZACJA PARTNERSKA LOKALNA KONTAKT WWW
Nazwy gmin, które wspiera OPL TELEFON MAIL
1 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDRACH WIELKICH CEDRY WIELKIE 58 683 66 01 GOPS@CEDRY-WIELKIE.PL www.cedry-wielkie.pl
2 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ NOWA WIEŚ LĘBORSKA 59 861 24 74 GOPS@GOPS.NWL.PL http://gopsnwl.pl/
3 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE REDA 58 678 58 65 MOPS@MOPSREDA.PL http://mopsreda.pl/
4 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU PUCK 58 675 46 75 GOPS@GOPS.PUCK.PL https://gops.puck.pl/
5 STOWARZYSZENIE ALTER-EGO (GDYNIA) GDYNIA 58 713 57 44 SCHRONISKO@ALTER-EGO.ORG.PL www.schronisko-gdynia.org.pl
6 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁADYSŁAWOWIE WŁADYSŁAWOWO 58 674 03 19 OPS_WLA@INTERIA.EU http://ops.wladyslawowo.pl/
7 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE SZEMUD 58 676 5151 KANCELARIA@GOPS.SZEMUD.PL http://www.gopsszemud.pl/
8 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE KOSAKOWO 58 620 82 02 GOPS@KOSAKOWO.PL GOPS.KOSAKOWO.PL
9 STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZO-RESOCJALIZACYJNE „PROMETEUSZ” (GDAŃSK) GDAŃSK 58 301 88 32 BIURO@PROMETEUSZ.ORG https://prometeusz.org/
10 HARCERSKI OŚRODEK CENTRUM PRZYGODY ZHP (RUMIA) RUMIA 58 671 08 44 BIURO@CENTRUMPRZYGODY.PL https://www.centrumprzygody.pl/
http://mops.rumia.pl/
11 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMONINIE SOMONINO 58 684 13 26 GOPS@SOMONINO.PL brak strony internetowej
12 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA  (GDAŃSK, SOPOT, GDYNIA) GDAŃSK 58 342-26-45 katarzyna.sojak@ab.org.pl https://www.bezdomnosc.org.pl/
13 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ŁEBA 593 067 167 MOPSLEBA@ONET.PL http://www.mopsleba.pl/
14 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE SOŁTYSÓW GMINY KROKOWA KROKOWA 663 223 393 BEATAKOSS@OP.PL http://stowarzyszeniesoltysow.krokowa.pl/?fbclid=IwAR2cjX8nzUP7ItsyOhAbzdT7klxFwmtxXNHogD_IRL-U75DRYXwxceze7m8
15 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE WEJHEROWO 58 677 64 30 SEKRETARIAT@GOPS-WEJHEROWO.PL http://www.gops-wejherowo.pl/
16 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUZINIE LUZINO 58 678 20 68 W.60 GOPS@LUZINO.PL LUZINO.EU
17 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE WEJHEROWO 58 677 79 60 SEKRETARIAT@MOPS.WEJHEROWO.PL http://mops.wejherowo.pl/
18 AKCJA HUMANITARNA „ŻYCIE” ODDZIAŁ W PRUSZCZU GDAŃSKIM PRUSZCZ GDAŃSKI 513 573 400 KZPRUSZCZ@POCZTA.ONET.PL FANPAGE NA FACEBOOKU
19 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ LINIA LINIA 58 676 85 82 W.3 GOPS@GMINALINIA.COM.PL WWW.GMINALINIA.COM.PL
20 FUNDACJA DROGA GDAŃSK 606 177 477 FDROGA@OP.PL WWW.FUNDACJADROGA.ORG

 


Efekty realizacji Podprogramu 2020

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – październik 2021.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
1) warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, mus jabłkowy, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku);
2) skrobiowe (makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna),
3) mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
4) mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
5) cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
6) tłuszcze (olej rzepakowy).

Współpracowaliśmy z 20 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa pomorskiego.

Pomoc żywnościowa trafiła do 14 267 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 700,823 ton żywności;
 • 87 760 paczek żywnościowych;
 • 184 461 posiłków;

W ramach Podprogramu 2020 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 110 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły 883 osoby.

Rodzaje warsztatów:

 • edukacji finansowej – 21 spotkań dla 209 uczestników
 • żywieniowo dietetycznych – 42 spotkania dla 284 uczestników
 • kulinarnych – 42 spotkania dla 321 uczestników
 • niemarnowania żywności – 5 spotkań dla 15 uczestników

Aktualizacja: 26.01.2023 r.

Dostosuj stronę