fbpx
8 lipca 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE: Komora chłodnicza

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Po analizie ofert, nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe NFOŚ_W_M/3/07/2022, informujemy, że wybranym wykonawcą została firma Portal sp. z o.o.

Gdańsk, dnia  08.07.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR NFOŚ_W_M/3/07/2022

 1. ZAMAWIAJĄCY

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście

Ul. Tysiąclecia 13 A

80-351 Gdańsk

tel. 58 325 24 48

e-mail: biuro@bztrojmiasto.pl

NIP: 584 25 41 147
Regon: 193117330
KRS 0000224076

Osoba kontaktowa: Ina Gadomska

e-mail: ina.gadomska@bztrojmiasto.pl, Tel. 58 325-24-48

 

 1. TYTUŁ PROJEKTU

Zakup będzie realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z Umową NR 136/2017/Wn11/OZ-PO-go/D w ramach projektu „Zapobieganie powstawaniu odpadów żywności poprzez rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych Banku Żywności w Trójmieście”.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż modułowej komory chłodniczej wraz z urządzeniem chłodniczym (agregatem).

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kategoria środka trwałego: 485 URZĄDZENIA I APARATY CHŁODNICZE NIEPRZENOŚNE

Zakres prac objętych zamówieniem

 1. dostawa komory chłodniczej wraz z transportem materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia
 2. wykonanie prac montażowych w pomieszczeniu, koniecznych do montażu komory chłodniczej w tym dostosowanie istniejących instalacji
 3. montaż komory chłodniczej i urządzenia chłodniczego (agregatu)
 4. uporządkowania terenu objętego pracami wraz z utylizacją odpadów

W cenie oferty Wykonawca uwzględni koszt wszelkich niezbędnych materiałów do realizacji zamówienia.

Planowane przeznaczenie środka trwałego: Przechowywanie żywności, której magazynowanie wymaga warunków chłodniczych w tym mięsa, wędlin, warzyw i owoców luzem, w opakowaniach detalicznych i zbiorczych.

Minimalne parametry komory chłodniczej:

– wymiary zewnętrzne 3000x3000x2500(H) mm

– konstrukcja: panele ścienne, podłogowe i sufitowe posiadają rdzeń poliuretanowy oraz okładziny z blachy ocynkowanej i lakierowanej panel podłogowy jest pokryty blachą INOX tłoczoną od wnętrza komory wszystkie panele są łączone ze sobą za pomocą zamków typu camlock

– grubość paneli: 100 mm

– wyposażenie komory: drzwi zawiasowe chłodnicze o wymiarach 900×2000(H)mm z zamkiem bezpiecznym na klucz,

– grubość płata drzwi: 100 mm

-maksymalny pobór mocy 1,62 KW

– temperatura komory do ok. +3st.C

Podane wymiary z uwzględnieniem tolerancji pomiaru.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 20 października 2022. Wykonawca dostarczy niezbędne materiały oraz wykona prace instalacyjno-montażowe komory chłodniczej  na terenie magazynu ul. Starochwaszczyńska w Gdyni.  Zamawiający i Wykonawca zamówienia potwierdzą wykonanie zamówienia  poprzez podpisanie protokołu odbioru przygotowanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, wraz z protokołem odbioru,  atestu higienicznego na urządzenia chłodnicze.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 1, w języku polskim. Dodatkowo do oferty powinna być dołączona specyfikacja techniczna będąca dowodem spełniania kryteriów oferty.
 3. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
 4. Cena musi być podana w polskich złotych i być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
 6. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem należy przesłać drogą elektroniczną , preferowane formaty PDF/JPG/TIFF, na adres: biuro@bztrojmiasto.pl

VII. ZAKRES WYKLUCZENIA PRZEDMIOTOWEGO

Oferty nie mogą być składane przez osoby zatrudnione w ZS Bank Żywności w Trójmieście oraz przez osoby pozostające
z nimi w stosunku prawnym lub faktycznym.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia 29 lipca 2022 r. o godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty.

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium 1: Cena

Punktacja: Od 0 do 70 pkt.

Sposób oceny: Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty, mnożony przez 70

Kryterium 2. Gwarancja na materiały i prace instalacyjne:

Punktacja:          gwarancja na materiały 5 lat i na prace instalacyjne 2 lata  – 10 punktów

                              gwarancja na materiały 5 lat i na prace instalacyjne 3 lata – 15 punktów

Kryterium 3: Wyposażanie dodatkowe tym zwłaszcza możliwość podłączenia do sieci internetowej z funkcją wysyłania powiadomień , drzwi bezpieczne/zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem w komorze, możliwość wjazdu wózka paletowego ręcznego oraz światło w komorze.

Punktacja: od 0 do 15  punktów,  gdzie 0 punktów otrzymuje się za spełnienie minimalnych parametrów bez funkcji dodatkowych .

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

 1. PROCEDURA WYBORU OFERTY
 1. Złożone oferty zostaną poddane ocenie wg określonych w punkcie IX. kryteriów.
 2. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty zawierające rażąco niską cenę, odstającą od innych ofert, mogącą sugerować niższą jakość przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru od dwóch do trzech najkorzystniejszych ofert do dalszych negocjacji.
 4. Negocjacje mogą dotyczyć ceny, wcześniejszego terminu realizacji zamówienia , dodatkowych parametrów urządzenia, przedłużenia gwarancji.
 5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę.
 6. W przypadku, kiedy podczas odbioru zamówienia Zamawiający dostrzeże rażącą niezgodność Przedmiotu zamówienia z ostateczną ofertą (uzupełnioną o uzgodnienia z negocjacji) lub w przypadku wycofania Oferty przez wybranego Oferenta– Zamawiający wybiera kolejną z najkorzystniejszych ofert.
 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty lub kontynuacji rozmów w formie negocjacji Zamawiający zawiadomi oferentów mailowo lub telefonicznie w terminie nie później niż do 5 sierpnia 2022  roku.

XII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność nastąpi przelewem na podstawie faktury – po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego Protokołem odbioru. Faktura zapłacona będzie przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Oferent może ustalić z Zamawiającym inne warunki płatności – w tym częściową płatność zaliczkową – w przypadku, gdy nie ma możliwości spełnienia warunków powyższych. Propozycję warunków płatności należy zamieścić w Ofercie.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego bez podania przyczyny przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia do wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej: www.bztrojmiasto.pl oraz przekazuje niezwłocznie drogą mailową wszystkim potencjalnym Dostawcom, którzy złożyli Oferty, z uwzględnieniem możliwości ich poprawienia/uzupełnienia w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych.
 3. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia bez podania przyczyny.

 

ZAŁĄCZNIKI formularz ofertowy:

 1. KOMORA CHŁODNICZA

 

 

INNE AKTUALNOŚCI

Zgodnie z wymogami ustawowymi stworzyliśmy Politykę Ochrony Nieletnich dostępną na naszej stronie w sekcji „O nas„. Ujęliśmy w formie pisemnej... czytaj dalej

Dostosuj stronę