fbpx
27 maja 2020

Zapytanie ofertowe: dostawa i montaż bramy przemysłowej

AKTUALIZACJA 05.06.2020 r.: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dostawę i montaż bramy przemysłowej – zapytanie ofertowe INW/2/5/2020 z dnia 27.05.2020 r. Informujemy, że spośród ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie najwyższą ilość punktów otrzymała oferta firmy Lux-Mal Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR INW/2/05/2020

I ZAMAWIAJĄCY

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście

Ul. Tysiąclecia 13 A

80-351 Gdańsk

tel. 58 325 24 48

e-mail: biuro@bztrojmiasto.pl

NIP: 584 25 41 147
Regon: 193117330
KRS 0000224076

Osoba kontaktowa: Ina Gadomska

e-mail: ina.gadomska@bztrojmiasto.pl

II TYTUŁ PROJEKTU

Zakup będzie realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umową w ramach projektu „Zapobieganie powstawaniu odpadów żywności poprzez rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych Banku Żywności w Trójmieście”.

III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż bramy przemysłowej, automatycznie otwieranej z centrali sterującej dł.3000 x szer. 2700 mm wys.  tor system, wraz z przerobieniem otworu i wykonaniem nowego nadproża

IV SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kategoria środka trwałego 669 – Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe.

Planowane przeznaczenie środka trwałego: Umożliwienie transportu produktów podczas rozładunku i załadunku samochodów transportowych różnej ładowności.

Zakres czynności:

Wskazane wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Wymagania, jakie powinny spełniać bramy i wykonanie prac:

 1. Brama segmentowa dł.3000 x szer. 2700 mm wys.
  (Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia dokona własnych pomiarów),
 2. Konstrukcja bramy – dwuścienna ścinaka stalowa z rdzeniem poliuretanowym, panel grubości ok. 40 mm (plus/minus tolerancja) wąskie poziome przetłocznie.
 3. Wygląd zewnętrzny – struktura Stucco, preferowany kolor – RAL 9006
 4. Brama uszczelniona na całym obwodzie,
  – w dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegająca do podłoża,
  – uszczelnienie pomiędzy górnym panelem, a nadprożem,
  – panele posiadające zabezpieczenie kształtowe uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców oraz uszczelki w miejscu styku dwóch paneli
 5. Napęd – przemysłowy, siłownik trójfazowy 230V, konsola, zestaw montażowy z przyciskiem trójfunkcyjnym. klin pasowany kompletny.
 6. Wykonanie pełnej instalacji elektrycznej, zasilającej oraz sterowniczej dla bramy.
 7. Zabezpieczenie – linka przedłużający uchwyt urządzenia do ręcznego rozdokowania awaryjnego
 8. Wykonanie właściwego otworu na bramę
 9. Wykonanie nadproża

Uwagi:
Montaż mechaniczny można prowadzić  w trybie ciągłym, z uwzględnieniem weekendów i  utrudnień związanych z pracą magazynu.

W wycenie należy uwzględnić wszystkie niewskazane prace wynikłe w toku przeprowadzonej wizji lokalnej jakie wykona Zleceniobiorca z tytułu należytego, zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami producenta bramy zakresu prac.

V MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Miejsce wykonania zamówienia – magazyn Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, ul. Marynarki Polskiej 73A, Gdańsk.

Wymagany termin realizacji zamówienia

– rozpoczęcie prac nie wcześniej niż 09.06.2020

– zakończenie prac nie później niż 30.06.2020.

Zamawiający i realizator zamówienia potwierdzą wykonanie zamówienia  poprzez podpisanie protokołu odbioru przygotowanego przez Zamawiającego.

VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 1, w języku polskim. Dodatkowo do oferty powinna być dołączona specyfikacja techniczna będąca dowodem spełniania kryteriów oferty.
 2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
 3. Cena musi być podana w polskich złotych i być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 5. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 04.06.2020, preferowane formaty PDF/JPG/TIFF, na adres: biuro@bztrojmiasto.pl.

VII ZAKRES WYKLUCZENIA PRZEDMIOTOWEGO

Oferty nie mogą być składane przez osoby zatrudnione w ZS Bank Żywności w Trójmieście oraz przez osoby pozostające z nimi w stosunku prawnym lub faktycznym.

VIII TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia  04 czerwca 2020  roku  o godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty.

IX KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium 1: Cena

Punktacja: Od 0 do 60  pkt.

Sposób oceny: Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty, mnożony przez 70

Kryterium 2. Gwarancja

Długość gwarancji 5 lat – 20 punktów

Kryterium 3: Serwis i przeglądy

Bezpłatny serwis z półrocznymi bezpłatnymi przeglądami – 5 lat: 20 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

X PROCEDURA WYBORU OFERTY

 1. Złożone oferty zostaną poddane ocenie wg określonych w punkcie IX. kryteriów.
 2. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty zawierające rażąco niską cenę, znacząco różną od ceny zawartej w innych  ofertach, mogącą sugerować niższą jakość przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru od dwóch do trzech najkorzystniejszych ofert do dalszych negocjacji.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obejrzenia przedmiotu zamówienia w trakcie negocjacji, przed zakupem i w trakcie montażu.
 5. Negocjacje mogą dotyczyć ceny, rozszerzenia minimalnych parametrów lub przedłużenia gwarancji.
 6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę.
 7. W przypadku, kiedy podczas odbioru zamówienia Zamawiający dostrzeże rażącą niezgodność Przedmiotu zamówienia z ostateczną ofertą (uzupełnioną o uzgodnienia z negocjacji) lub w przypadku wycofania Oferty przez wybranego Oferenta– Zamawiający wybiera kolejną z najkorzystniejszych ofert.

XI INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty lub kontynuacji rozmów w formie negocjacji Zamawiający zawiadomi oferentów poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.bztrojmiasto.pl dnia 05.06.2020.

XII WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność nastąpi przelewem na podstawie faktury – po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego Protokołem odbioru. Faktura zapłacona będzie przez zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Oferent może ustalić z Zamawiającym inne warunki płatności – w tym częściową płatność zaliczkową – w przypadku, gdy nie ma możliwości spełnienia warunków powyższych. Propozycję warunków płatności należy zamieścić w Ofercie.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego bez podania przyczyny przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia do wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej: www.bztrojmiasto.pl oraz przekazuje niezwłocznie drogą mailową wszystkim potencjalnym Dostawcom, którzy złożyli Oferty, z uwzględnieniem możliwości ich poprawienia/uzupełnienia w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych.
 3. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia bez podania przyczyny.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. FORMULARZ OFERTOWY
INNE AKTUALNOŚCI

Zgodnie z wymogami ustawowymi stworzyliśmy Politykę Ochrony Nieletnich dostępną na naszej stronie w sekcji „O nas„. Ujęliśmy w formie pisemnej... czytaj dalej

Dostosuj stronę