fbpx
24 lipca 2020

Zapytanie ofertowe: wymiana dachu

Aktualizacja 31.07.2020: Po analizie warunków ofert złożonych na zapytanie ofertowe INW/3/07/2020 wykonanie prac będących przedmiotem zapytania ofertowego tj. wymianę dachu w magazynie przy ul. Marynarki Polskiej 73A w Gdańsku zlecono firmie Lux-Mal Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR INW/3/07/2020

 

I ZAMAWIAJĄCY

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście

Ul. Tysiąclecia 13 A

80-351 Gdańsk

tel. 58 325 24 48

e-mail: biuro@bztrojmiasto.pl

NIP: 584 25 41 147
Regon: 193117330
KRS 0000224076

Osoba kontaktowa: Ina Gadomska

e-mail: ina.gadomska@bztrojmiasto.pl

 

II TYTUŁ PROJEKTU

Zakup będzie realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umową w ramach projektu „Zapobieganie powstawaniu odpadów żywności poprzez rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych Banku Żywności w Trójmieście”.

 

III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego 430 m2 wraz z rozbiórką istniejących elementów, wymianą elementów nie nadających się do ponownego użytku, montażem oprzyrządowania oraz uporządkowaniem pozostałości prac i terenu prac. Szczegółowy zakres prac jest opisany w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego INW/3/07/2020

 

IV SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kategoria środka trwałego Nie dotyczy

Planowane przeznaczenie środka trwałego: Nie dotyczy

Zakres czynności:

 1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji w celu prawidłowego wykonania zadania.
 2. Prace zabezpieczające ( zabezpieczenia zgodne z wymogami higieny pracy, bhp i ppoż)
 3. Zabezpieczenie przed skutkami opadów atmosferycznych w okresie wykonywania robót
 4. Wykonanie prac remontowych zgodnie z Załącznikiem 2 do niniejszej oferty
 5. Wykonanie prac zgodnie z wymogami prawa
 6. Wywiezienie śmieci i uporządkowanie terenu z pozostałości remontu.
 7. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej w tym: opis wykonanych prac z informacją o użytych materiałach, zwłaszcza w przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych, nie ujętych w Załączniku 2, atestów i certyfikatów materiałów i wyrobów, projektów, opisów, fotografii jeżeli były konieczne do wykonania prac lub wykonywane w trakcie prowadzenia prac remontowych
 8. Dostarczenie szczegółowej informacji o podwykonawcach, którym Zleceniobiorca zlecił , w razie konieczności, wykonanie części prac remontowych.

Oferent winien dokonać wizji lokalnej oraz dokonać własnych obmiarów przed złożeniem oferty.
Wymagane udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu prac remontowych w zakresie ujętym w ofercie.

W wycenie należy uwzględnić wszystkie niewskazane prace wynikłe w toku przeprowadzonej wizji lokalnej jakie wykona Zleceniobiorca z tytułu należytego, zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami prowadzenia prac remontowych dachu

 

V MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Miejsce wykonania zamówienia – magazyn Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, ul. Marynarki Polskiej 73A, Gdańsk.

Wymagany termin realizacji zamówienia

– rozpoczęcie prac nie wcześniej niż 03.08.2020.

– zakończenie prac nie później niż 24.09.2020.

Zamawiający i Zleceniobiorca zamówienia potwierdzą wykonanie zamówienia  poprzez podpisanie protokołu odbioru przygotowanego przez Zamawiającego.

 

VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 1, w języku polskim. Dodatkowo do oferty powinna być dołączona specyfikacja techniczna będąca dowodem spełniania kryteriów oferty oraz ewentualne referencje i/lub dokumenty potwierdzające doświadczenie Zleceniobiorcy w prowadzeniu prac będących przedmiotem oferty.
 2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
 3. Cena musi być podana w polskich złotych i być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 5. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 30.07.2020, preferowane formaty PDF/JPG/TIFF, na adres: biuro@bztrojmiasto.pl

 

VII ZAKRES WYKLUCZENIA PRZEDMIOTOWEGO

Oferty nie mogą być składane przez osoby zatrudnione w ZS Bank Żywności w Trójmieście oraz przez osoby pozostające z nimi w stosunku prawnym lub faktycznym.

 

VIII TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia  30 lipca 2020  roku  o godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty.

 

 IX KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium 1: Cena

Punktacja: Od 0 do 70  pkt.

Sposób oceny: Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty, mnożony przez 70

Kryterium 2. Gwarancja

Punktacja:    Gwarancja  roboty 6 lat:     15 punktów

.                      Gwarancja materiały 20 lat: 15 punktów

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania podczas oceny: 100 punktów

 

X PROCEDURA WYBORU OFERTY

 1. Złożone oferty zostaną poddane ocenie wg określonych w punkcie IX. kryteriów.
 2. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty zawierające rażąco niską cenę, odstającą od innych ofert, mogącą sugerować niższą jakość przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru od dwóch do trzech najkorzystniejszych ofert do dalszych negocjacji.
 4. Negocjacje mogą dotyczyć ceny, rozszerzenia minimalnych parametrów lub przedłużenia gwarancji.
 5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę.
 6. W przypadku, kiedy podczas odbioru zamówienia Zamawiający dostrzeże rażącą niezgodność Przedmiotu zamówienia z ostateczną ofertą (uzupełnioną o uzgodnienia z negocjacji) lub w przypadku wycofania Oferty przez wybranego Oferenta– Zamawiający wybiera kolejną z najkorzystniejszych ofert.

 

XI INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O kontynuacji rozmów w formie negocjacji Zamawiający zawiadomi wybranych oferentów mailowo lub telefonicznie. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje oferentów poprzez komunikat na stronie internetowej https://bztrojmiasto.pl/ dnia 31.07.2020.

 

XII WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność nastąpi przelewem na podstawie faktury – po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego Protokołem odbioru. Faktura zapłacona będzie przez zamawiającego
w terminie do 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Oferent może ustalić z Zamawiającym inne warunki płatności – w tym częściową płatność zaliczkową – w przypadku, gdy nie ma możliwości spełnienia warunków powyższych. Propozycję warunków płatności należy zamieścić w Ofercie.

 

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego bez podania przyczyny przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia do wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej: https://bztrojmiasto.pl/ oraz przekazuje niezwłocznie drogą mailową wszystkim potencjalnym Dostawcom, którzy złożyli Oferty, z uwzględnieniem możliwości ich poprawienia/uzupełnienia w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych.
 3. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia bez podania przyczyny.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. FORMULARZ OFERTOWY I OPIS ZLECONYCH PRAC

INNE AKTUALNOŚCI

Zgodnie z wymogami ustawowymi stworzyliśmy Politykę Ochrony Nieletnich dostępną na naszej stronie w sekcji „O nas„. Ujęliśmy w formie pisemnej... czytaj dalej

Dostosuj stronę