fbpx
6 sierpnia 2019

Zapytanie ofertowe: wykonanie nadwozia izotermicznego w samochodzie-chłodni

Aktualizacja 03.09.2019: W związku z zakończeniem zbierania ofert na wykonanie nadwozia izotermicznego w samochodzie-chłodni ZS Bank Żywności w Trójmieście informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego INW/1/08/2019 w dniu 03.09.2019 wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Alucor. Oferta firmy Alucor uzyskała 80 na 100 możliwych do uzyskania punktów.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR INW/1/08/2019

I. ZAMAWIAJĄCY

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście

Ul. Tysiąclecia 13 A

80-351 Gdańsk

tel. 58 325 24 48

e-mail: biuro@bztrojmiasto.pl

NIP: 584 25 41 147
Regon: 193117330
KRS 0000224076

Osoba kontaktowa: Ina Gadomska

e-mail: ina.gadomska@bztrojmiasto.pl

II. TYTUŁ PROJEKTU

Zakup będzie realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umową w ramach projektu „Zapobieganie powstawaniu odpadów żywności poprzez rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych Banku Żywności w Trójmieście”.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nadwozia izotermicznego w samochodzie chłodni marki IVECO 35C ro 3750 (modernizacja samochodu). Wymiar wewnętrzny (długość x szerokość x wysokość, mm) 4200 x 2100 x 2100. Kolor nadwozia – biały ral 9010.

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kategoria środka trwałego: 743 Samochody specjalne (dźwigi, cysterny, zbiorniki cementu, chłodnie, warsztaty, samochody specjalne dla celów kulturalno-oświatowych, gospodarki komunalnej, barobusy

Planowane przeznaczenie środka trwałego: Transport żywności świeżej oraz żywności wymagającej w transporcie warunków chłodniczych, uratowanej przed zmarnowaniem

Minimalne parametry:

Grubość ścian bocznych – 40 mm

Grubość sufitu i przedniej ściany 40 mm

Listwy zabezpieczające – na ścianach i drzwiach, przy podłodze – listwy odbojowe

Listwy zabezpieczające ściany

Oświetlenie wnętrza włączane w kabinie kierowcy

Drzwi tylne, otwierane pod kątem 270°

Zawiasy drzwi tylnych, ościeżnica , trzymacze drzwi– nierdzewne

Drabinka – wysuwana

Nadwozie – wyposażone w barierki najazdowe, światła obrysowane diodowe (zgodnie z przepisami), oznakowanie konturowe

Możliwość montażu i podłączenia agregatu

Drzwi boczne

V. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia – dostarczenie zmodernizowanego samochodu z zainstalowanym nadwoziem izotermicznym do miejsca dostawy do dnia 30 września 2019 . Dostawca zapewni na koszt własny dostawę przedmiotu zamówienia do magazynu, adres magazynu: ul. Marynarki Polskiej 73A, 80-557 Gdańsk, wraz z dostawą zdemontowanej naczepy chłodniczej z agregatami mroźniczymi i chłodniczym, o ile nie został podłączony . Zamawiający i realizator zamówienia potwierdzą wykonanie zamówienia poprzez podpisanie protokołu odbioru przygotowanego przez Zamawiającego.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 1, w języku polskim. Dodatkowo do oferty powinna być dołączona specyfikacja techniczna będąca dowodem spełniania kryteriów oferty.

2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

3. Cena musi być podana w polskich złotych i być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 12.08.2019 r., preferowane formaty PDF/JPG/TIFF, na adres: biuro@bztrojmiasto.pl

VII. ZAKRES WYKLUCZENIA PRZEDMIOTOWEGO

Oferty nie mogą być składane przez osoby zatrudnione w ZS Bank Żywności w Trójmieście oraz przez osoby pozostające z nimi w stosunku prawnym lub faktycznym.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia 12 sierpnia 2019 roku o godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty.

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium 1: Cena

Punktacja: Od 0 do 70 pkt.

Sposób oceny: Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty, mnożony przez 70

Kryterium 2. Gwarancja

Punktacja

Długość gwarancji

Liczba punktów

0 miesięcy

0

12 miesięcy

10

24 miesiące

20

5 lat

30


Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

X. PROCEDURA WYBORU OFERTY

  1. Złożone oferty zostaną poddane ocenie wg określonych w punkcie IX. kryteriów.

  2. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty zawierające rażąco niską cenę, odstającą od innych ofert, mogącą sugerować niższą jakość przedmiotu zamówienia.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru od dwóch do trzech najkorzystniejszych ofert do dalszych negocjacji.

  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obejrzenia przedmiotu zamówienia w trakcie negocjacji lub przed zakupem

  5. Negocjacje mogą dotyczyć ceny, rozszerzenia minimalnych parametrów lub przedłużenia gwarancji.

  6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę.

  7. W przypadku, kiedy podczas odbioru zamówienia Zamawiający dostrzeże rażącą niezgodność Przedmiotu zamówienia z ostateczną ofertą (uzupełnioną o uzgodnienia z negocjacji) lub w przypadku wycofania Oferty przez wybranego Oferenta– Zamawiający wybiera kolejną z najkorzystniejszych ofert.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty lub kontynuacji rozmów w formie negocjacji Zamawiający zawiadomi oferentów mailowo w terminie nie później niż do 17 sierpnia 2019 roku.

XII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność nastąpi przelewem na podstawie faktury – po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego Protokołem odbioru. Faktura zapłacona będzie przez zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Oferent może ustalić z Zamawiającym inne warunki płatności – w tym częściową płatność zaliczkową – w przypadku, gdy nie ma możliwości spełnienia warunków powyższych. Propozycję warunków płatności należy zamieścić w Ofercie.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego bez podania przyczyny przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia do wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej: www.bztrojmiasto.pl oraz przekazuje niezwłocznie drogą mailową wszystkim potencjalnym Dostawcom, którzy złożyli Oferty, z uwzględnieniem możliwości ich poprawienia/uzupełnienia w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych.

3. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. FORMULARZ OFERTOWY

INNE AKTUALNOŚCI

Dostosuj stronę