fbpx
31 października 2019

Zapytanie ofertowe: rampa przeładunkowa

AKTUALIZACJA 22.11.2019 r.: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zakup rampy – zapytanie ofertowe INW/3/10/2019 z dnia 30.10.2019 r. Informujemy, że spośród ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie najwyższą ilość punktów otrzymała oferta firmy Lux-Mal Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie rampy przeładunkowej, uchylnej o wymiarach 200/250 cm, z opuszczaną wargą. Rama wykonana z profili stalowych i blachy. Pomost i warga wykonane są z antypoślizgowej blachy wzmocnionej profilami usztywniającymi.

Zakup będzie realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umową w ramach projektu „Zapobieganie powstawaniu odpadów żywności poprzez rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych Banku Żywności w Trójmieście”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kategoria środka trwałego:  808 POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Planowane przeznaczenie środka trwałego: transport towarów do magazynu

Minimalne parametry:

Wymiar: 200/250 cm

System poruszania wargi i platformy: hydrauliczny

Boczne blachy ochronne

Obciążenie znamionowe: min. 60kN

Zasilanie: 380V, 3 fazy

Moc znamionowa silnika: max. 0,75 kW

Platforma: płyta stalowa (łezki) 6/8 mm

MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia – dostarczenie urządzenia do miejsca dostawy do dnia 31 grudnia 2019 . Dostawca zapewni na koszt własny dostawę przedmiotu zamówienia do magazynu, adres magazynu: ul. Marynarki Polskiej 73A, 80-557 Gdańsk. Zamawiający i realizator zamówienia potwierdzą wykonanie zamówienia poprzez podpisanie protokołu odbioru przygotowanego przez Zamawiającego.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 1, w języku polskim. Dodatkowo do oferty powinna być dołączona specyfikacja techniczna będąca dowodem spełniania kryteriów oferty.
 2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
 3. Cena musi być podana w polskich złotych i być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 5. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 08.11.2019, preferowane formaty PDF/JPG/TIFF, na adres: biuro@bztrojmiasto.pl

ZAKRES WYKLUCZENIA PRZEDMIOTOWEGO

Oferty nie mogą być składane przez osoby zatrudnione w ZS Bank Żywności w Trójmieście oraz przez osoby pozostające z nimi w stosunku prawnym lub faktycznym.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia 8 listopada 2019 roku o godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium 1: Cena

Punktacja: Od 0 do 70 pkt.

Sposób oceny: Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty, mnożony przez 70

Kryterium 2. Gwarancja

Punktacja:

Długość gwarancji Liczba punktów
Poniżej 24 miesięcy 0
24 miesiące 10
Powyżej 24 miesięcy 20

 Kryterium 3. Przeglądy roczne bezpłatne

Punktacja:

Ilość bezpłatnych przeglądów rocznych Liczba punktów
0 lub 1 0
2 i powyżej 5

 Kryterium 4. Wyposażenie dodatkowe

Punktacja: od 0 do 5 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

PROCEDURA WYBORU OFERTY

 1. Złożone oferty zostaną poddane ocenie wg określonych w punkcie IX. kryteriów.
 2. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty zawierające rażąco niską cenę, odstającą od innych ofert, mogącą sugerować niższą jakość przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru od dwóch do trzech najkorzystniejszych ofert do dalszych negocjacji.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obejrzenia przedmiotu zamówienia w trakcie negocjacji lub przed zakupem
 5. Negocjacje mogą dotyczyć ceny, rozszerzenia minimalnych parametrów lub przedłużenia gwarancji.
 6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę.
 7. W przypadku, kiedy podczas odbioru zamówienia Zamawiający dostrzeże rażącą niezgodność Przedmiotu zamówienia z ostateczną ofertą (uzupełnioną o uzgodnienia z negocjacji) lub w przypadku wycofania Oferty przez wybranego Oferenta– Zamawiający wybiera kolejną z najkorzystniejszych ofert.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty lub kontynuacji rozmów w formie negocjacji Zamawiający zawiadomi oferentów mailowo w terminie nie później niż do 15 listopada 2019 roku.

WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność nastąpi przelewem na podstawie faktury – po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego Protokołem odbioru. Faktura zapłacona będzie przez zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Oferent może ustalić z Zamawiającym inne warunki płatności – w tym częściową płatność zaliczkową – w przypadku, gdy nie ma możliwości spełnienia warunków powyższych. Propozycję warunków płatności należy zamieścić w Ofercie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego bez podania przyczyny przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia do wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej: www.bztrojmiasto.pl oraz przekazuje niezwłocznie drogą mailową wszystkim potencjalnym Dostawcom, którzy złożyli Oferty, z uwzględnieniem możliwości ich poprawienia/uzupełnienia w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych.
 3. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. FORMULARZ OFERTOWY
INNE AKTUALNOŚCI

Dostosuj stronę