fbpx
12 sierpnia 2019

Zapytanie ofertowe: belownica – prasa do kartonów

Aktualizacja 03.09.2019: W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup belownicy ZS Bank Żywności w Trójmieście informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego INW/2/08/2019 w dniu 03.09.2019 wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy ArTechnica. Oferta firmy ArTechnica uzyskała 100 na 100 możliwych do uzyskania punktów.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR INW/2/08/2019

 

 I ZAMAWIAJĄCY

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście

Ul. Tysiąclecia 13 A

80-351 Gdańsk

tel. 58 325 24 48

e-mail: biuro@bztrojmiasto.pl

NIP: 584 25 41 147
Regon: 193117330
KRS 0000224076

Osoba kontaktowa: Ina Gadomska

e-mail: ina.gadomska@bztrojmiasto.pl,

II TYTUŁ PROJEKTU

Zakup będzie realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umową w ramach projektu „Zapobieganie powstawaniu odpadów żywności poprzez rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych Banku Żywności w Trójmieście”.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie belownicy – prasy do kartonów: wysokość całkowita do
2155 mm, szerokość do 1010 mm, głębokość do 720 mm, jednokomorowa, załadunek frontalny, nacisk maksymalny 40kN

IV SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kategoria środka trwałego:   479 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych

Planowane przeznaczenie środka trwałego: Prasowanie odpadów kartonowych

Minimalne parametry:

Ilość komór                     – jedna

Załadunek                       – frontalny

Waga beli                        –  od 30  kg do 60 kg

Nacisk maksymalny       – do 40 kN

Wydajność teoretyczna  – 3-4 belek na godzinę

Cykl pracy                       – do 29 s

V MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia – dostarczenie urządzenia do miejsca dostawy do dnia 30  września 2019 . Dostawca zapewni na koszt własny dostawę przedmiotu zamówienia do magazynu, adres magazynu: ul. Marynarki Polskiej  73A, 80-557 Gdańsk. Zamawiający i realizator zamówienia potwierdzą wykonanie zamówienia  poprzez podpisanie protokołu odbioru przygotowanego przez Zamawiającego.

VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 1, w języku polskim. Dodatkowo do oferty powinna być dołączona specyfikacja techniczna będąca dowodem spełniania kryteriów oferty.
 2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
 3. Cena musi być podana w polskich złotych i być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 5. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 19.08.2019r, preferowane formaty PDF/JPG/TIFF, na adres: biuro@bztrojmiasto.pl

VII ZAKRES WYKLUCZENIA PRZEDMIOTOWEGO

Oferty nie mogą być składane przez osoby zatrudnione w ZS Bank Żywności w Trójmieście oraz przez osoby pozostające z nimi w stosunku prawnym lub faktycznym.

VIII TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia  19 sierpnia 2019  roku  o godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty.

IX KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium 1: Cena

Punktacja: Od 0 do 70  pkt.

Sposób oceny: Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty, mnożony przez 70

 

 

Kryterium 2. Gwarancja

Punktacja

Długość gwarancji Liczba punktów
0 miesięcy 0
12 miesięcy 10
24 miesiące 20

 

Kryterium 3.  Wyposażenie dodatkowe

Punktacja: od 0 do 10 punktów
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

X PROCEDURA WYBORU OFERTY

 1. Złożone oferty zostaną poddane ocenie wg określonych w punkcie IX. kryteriów.
 2. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty zawierające rażąco niską cenę, odstającą od innych ofert, mogącą sugerować niższą jakość przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru od dwóch do trzech najkorzystniejszych ofert do dalszych negocjacji.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obejrzenia przedmiotu zamówienia w trakcie negocjacji lub przed zakupem
 5. Negocjacje mogą dotyczyć ceny, rozszerzenia minimalnych parametrów lub przedłużenia gwarancji.
 6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę.
 7. W przypadku, kiedy podczas odbioru zamówienia Zamawiający dostrzeże rażącą niezgodność Przedmiotu zamówienia z ostateczną ofertą (uzupełnioną o uzgodnienia z negocjacji) lub w przypadku wycofania Oferty przez wybranego Oferenta– Zamawiający wybiera kolejną z najkorzystniejszych ofert.

XI INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty lub kontynuacji rozmów w formie negocjacji Zamawiający zawiadomi oferentów mailowo w terminie nie później niż do 17 sierpnia 2019 roku.

XII WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność nastąpi przelewem na podstawie faktury – po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego Protokołem odbioru. Faktura zapłacona będzie przez zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Oferent może ustalić z Zamawiającym inne warunki płatności – w tym częściową płatność zaliczkową – w przypadku, gdy nie ma możliwości spełnienia warunków powyższych. Propozycję warunków płatności należy zamieścić w Ofercie.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego bez podania przyczyny przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia do wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej: www.bztrojmiasto.pl oraz przekazuje niezwłocznie drogą mailową wszystkim potencjalnym Dostawcom, którzy złożyli Oferty, z uwzględnieniem możliwości ich poprawienia/uzupełnienia w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych.
 3. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia bez podania przyczyny.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. FORMULARZ OFERTOWY

INNE AKTUALNOŚCI

Zgodnie z wymogami ustawowymi stworzyliśmy Politykę Ochrony Nieletnich dostępną na naszej stronie w sekcji „O nas„. Ujęliśmy w formie pisemnej... czytaj dalej

Dostosuj stronę