Pomagamy potrzebującym

Przekazana darowizna jest rejestrowana w systemie magazynowym, co pozwala na pełną przejrzystość jej dystrybucji.

Bank Żywności w Trójmieście współpracuje z lokalnymi partnerami – organizacjami charytatywnymi. Organizacje te odbierają darowiznę od Banku zachowując standardy związane z bezpieczeństwem żywności i przekazują ją do swoich podopiecznych – osób potrzebujących.

Dzięki tej współpracy każdy kilogram żywności przekazywany jest z uwzględnieniem potrzeb podopiecznych danej organizacji.

Wg ostatnich danych GUS z 2011 roku, w Polsce zanotowano zwiększenie się zagrożenia ubóstwem skrajnym w niemal wszystkich grupach gospodarstw domowych.

Ubóstwem zagrożone są przede wszystkim osoby i rodziny osób bezrobotnych. Pauperyzacji sprzyja również wykonywanie pracy niskopłatnej oraz pobieranie niskich świadczeń emerytalnych lub renty – osoby powyżej 65 roku życia stanowią ok. 7,5% ogółu osób zagrożonych ubóstwem skrajnym. Grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem stanowią rodziny wielodzietne. Wśród małżeństw z co najmniej 4 dzieci na utrzymaniu, ok. 29,5% osób żyło w 2011 r. w sferze ubóstwa ustawowego, a ok. 24% w sferze ubóstwa skrajnego.

Wg ostatnich badań, 9.1% mieszkańców województwa Pomorskiego żyje w warunkach poniżej granica ubóstwa skrajnego (minimum egzystencji), a 19.4% poniżej relatywnej granicy ubóstwa.